Podmienky používania

Znenie:

Všetky dáta osobnej povahy sú databázovo spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch č. 52/1998. K poskytnutým dátam má prístup iba prevádzkovateľ servera eTesty.sk alebo Publikovane.sk a tieto dáta nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám. Používateľove práva sú plne v súvislosti s prístupom k informáciám a ich ochrane podľa §12 a §21 zákona č. 52/1998.

Podmienky registrácie:

Upravujú používanie služieb, poskytovaných serverom publikovane.sk. Prevádzkuje SQUELLA Company, s.r.o. IČO: 46962522 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Autorskú ochranu licencovaných projektov a odmeňovanie zabezpečuje SQUELLA Company, s.r.o.

Nasledujúci text je "zmluvným ujednaním", ktorého odsúhlasením sa používateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len "Používateľ" či "Používatelia") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovených (ďalej len "Podmienky registrácie").

V prípade porušenia podmienok registrácie ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto podmienkach registrácie.

Tieto podmienky registrácie upravujú nasledujúce prvky používania služieb servera eTesty.sk a publikovane.sk:

 • Registrácia do databázy používateľov - autorov
 • Nahrávanie nových publikácii do databázy
 • Získavanie odmeny v rámci používateľského konta


ČASŤ 1.

Pravidlá používania servera eTesty.sk

 • 1. Server eTesty.sk umožňuje používateľom sťahovať študijné materiály bezplatne (u prác do veľkosti 2 strán ak nie je určené inak). U prác väčšieho rozsahu je za stiahnutie jednej práce sťahujúcemu odpočítaná výška uvedenej ceny práce z celkového virtuálneho účtu kreditového zostatku (ak sa nejedná o výnimku).
 • 2. Používateľ má možnosť vrámci svojho virtuálneho účtu pridávať práce do databázy projektu eTesty.sk. Za pridávanie každej práce mu náleží odmena vo forme kreditov. Výška tejto odmeny závisí na aktuálnych sadzbách. Odmenu vo forme kreditov udeľuje administrátor alebo prevádzkovateľ servera v okamihu autorizácie zaslanej práce. Maximálny počet pridaných prác je neobmedzený.
 • 3. Všetky materiály, ktoré používateľ na server nahráva, poskytuje prevádzkovateľovi pod licenciou GNU FDL(GNU Free Documentation License). Viac pozri anglický originál GNU FDL a neoficiálny slovenský preklad GNU FDL.
 • 4. AUTORSKÉ PRÁVA používateľa vzťahujúce sa k pridaným študijným materiálom do databázy servera eTesty.sk, NIE SÚ týmto NARUŠENÉ.
 • 5. Študijným materiálom sa rozumie textová alebo graficky vizuálna informácia, ktorá slúži študentom a študujúcim k rozvoji ich vzdelania a ktorá má zmysluplný obsah a ktorá je zasielaná do databázy projektu eTesty.sk v elektronickom formáte MS WORD ® (prípona DOC), MS EXCELL ® (prípona XLS), Adobe Acrobat ® (prípona PDF), Rich Text Format (prípona RTF), text (prípona TXT), alebo inom formáte. Kompresia je povolená vo formáte WinZip ® (prípona ZIP). WinRar ® (prípona RAR).
 • 6. O zmysluplnosti obsahu študijných materiálov rozhoduje administrátor alebo Prevádzkovateľ.
 • 7. Používateľ majúci záujem získavať darčeky, môže tak učiniť zmenou danej čiastky kreditov za vybraný darček (podľa aktuálnej ponuky). Podmienkou je dostatočný zostatok kreditov na virtuálnom účte.
 • 8. Darčeky zmenené za kredity sú používateľom ihneď zaslané na jeho zadanú doručovaciu adresu v rámci používateľského profilu.
 • 9. Provádzkovateľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré o sebe používateľ pri vytvorení svojho virtuálneho účtu uviedol, neposkytne tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadaniu daných informácii podľa zákona.
 • 10. Používateľ sa zaväzuje, že do databázy projektu bude prídavať iba študijné materiály či iné materiály potrebné k štúdiu.
 • 11. Používateľ sa zaväzuje, že v rámci projektu nebude používať vulgárne výrazy čí frázy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, ako napríklad texty so sexuálnym, rasistickým, xenofóbnym či urážlivým významom.
 • 12. Používateľ sa zaväzuje, že texty či iné materiály, ktoré do databázy projektu pridáva, sú jeho vlastnými výtvormi alebo že má k uverejneniu týchto materiálov súhlas autora.
 • 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v systéme s okamžitou platnosťou zrušiť virtuálny účet používateľa:
  * v prípade porušenia Podmienok registrácie.
  * ktorý bol vytvorený používateľom za účelom postúpenia, či už úplatného, alebo bezúplatného inému Používateľovi.
  * ktorý je používaný pre rozosielanie hromadných nevyžiadaných správ (tzv. spamu).
  * ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie ako 1/2 roka.
  * ktorý slúži k páchaniu alebo napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami spoločnosti.
  * ktorý bol vytvorený tak, aby zvolená prezývka budila pohoršenie či bola v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami.
  * ktorý bol vytvorený tak, že zvolená prezývka nemá súvislosť s menom používateľa služby a budí dojem, že Používateľom je iný v rámci celosvetovej počítačovej siete internet obecne známy používateľ.
  * ktorý bol vytvorený tak, že zvolená prezývka nemá súvislosť s menom právnickej, či fyzickej osoby, ktorá je používateľom, a budí dojem, že požívateľom služby je iná obecne známa právnická alebo fyzická osoba.
  * ktorý bol používaný v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami spoločnosti.
  * ktorého používateľ sa pokúsil prihlásiť ako iný používateľ bez vedomia tohto iného používateľa či sa svojím jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod projektu Zadanie.skeTesty.sk.
 • 14. Prevádzkovateľ má právo odobrať používateľovi kredity získané v rozpore s podmienkami registrácie alebo inak neoprávnene (napríklad nepovoleným vniknutím do databázy) získanými.
 • 15. Prevádzkovateľ má právo vymazať práce z databázy, nahrané používateľom, pokiaľ tieto práce akokoľvek porušujú podmienky registrácie.
 • 16. Prevádkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť sadzby kreditov podľa aktuálneho vývoja, hlavne v prípade rizika vzniku platobnej inflácie či prevádzkových strát.
 • 17. Pokiaľ používateľ vrámci svojho virtuálneho účtu odsúhlasí "Mám záujem prijímať informácie a novinky priamo do mojej mailovej schránky", je prevádzkovateľ oprávnený zasielať používateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré projekt eTesty.sk ponúka, o novinkách, ktoré ponúkajú ostatné služby prevádzkované prevádzkovateľom, a o produktoch tretích osôb a to aj s reklamnou informáciou.
 • 18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť stiahnutie študijných materiálov, prídaných užívateľmi zadaním kódu pre stiahnutie.
 • 19. Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo odobrať akékoľvek množstvo kreditov používateľovi, pokiaľ to uzná za vhodné. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nezaslať používateľovi darčeky zmenené za kredity, pokiaľ sa prevádzkovateľ domnieva, že boli získané nekorektným spôsobom (napríklad použitím automatických skriptov, útokov na databázu, zasielaním nezmyselných materiálov a podobne).


ČASŤ 2. 

Záverečné ustanovenia


1. Používateľ berie na vedomie, že zriadenie virtuálneho konta v rámci projektu Publikovane.sk má právo využívať všetky vyššie zmienené služby (tj. nahrávanie nových publikácii do databázy projektu Publikovane.sk, získavanie reálnych peňazí v rámci virtuálneho konta, zasielanie komentárov a správ iným používateľom).
2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré používateľovi vznikli, pokiaľ používateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách ktorýchkoľvek z vyššie uvedených služieb iba preto, že nevyužíva jednu z nich.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvných ujednaní, zmenu užitia ktorýchkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na 14 dňovú lehotu od dňa nahlásenia porušovania autorského práva iným návštevníkom či používateľom, na kontaktovanie emailom autora publikácie. Ak autor projektu neodpovie do 14 dní od zaslania výzvy na uvedený email pri registrácií, nahlásená publikácia bude automaticky označená za nezverejnenú. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy alebo akýkoľvek iný vzájomný spor, predložia na rozhodnutie na základe vôle žalujúcej strany buď vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky alebo Slovenskému obchodnému rozhodcovskému súdu so sídlom v Bratislave, zriadenom pri spoločnosti Iura Arbiter, s.r.o., IČO: 44 842 031, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59887/B (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v rozhodcovskom konaní vedenom podľa procesných ustanovení rokovacieho poriadku, štatútu a iných predpisov tohto Rozhodcovského súdu platných v čase začatia sporového konania, subsidiárne podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). V prípade predloženia sporu na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu, zmluvné strany oprávňujú Rozhodcovský súd, aby v rozhodcovskom konaní rozhodol spor podľa zásad spravodlivosti v zmysle § 31 ods. 4 zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní Rozhodcovského súdu s tým, že rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Na základe dohody zmluvných strán je dojednanie o tejto rozhodcovskej doložke neodvolateľné a pre účely tejto zmluvy sa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona nepoužije. 

Ochrana osobných údajov:

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a pracovať s nimi v zmysle znenia Zákona 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba na účel overenia totožnosti a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Pokiaľ nás o to požiadate, Vaše údaju budú z databázy odstránené.

Prihlasovací login je anonymné určenie autora a zároveň sa používa na prihlásenie na virtuálny účet. Prihlasovacie heslo sa vygeneruje náhodne. Všetky prihlasovacie údaje sa okamžite odosielajú na váš mail. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť a doplniť ďalšie údaje do vášho profilu. Nové vyrtuálne konto môže byť vytvorené len na jedno prihlasovacie meno. Po úspešnej registrácii je potrebné virtuálne konto aktivovať.

Poskytovanie osobných údajov:

Používanie portálu eTesty.sk nevyžaduje zadanie žiadných osobných údajov.
Niektoré údaje, poskytnuté pri vytvorení virtuálneho účtu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu eTesty.sk sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje používateľov serveru eTesty.sk boli ochránené.

Použitie osobných údajov:

Vytvorenie virtuálného účtu vyžaduje zadanie niekoľkých základných osobných informácií. Táto registrácia používateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných návštevníkov. Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu eTesty.sk so svojími návštevníkmi. Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám. Portál eTesty.sk a jeho prevádzkovatelia, si vyhradzujú právo použiť mailové adresy registrovaných uživateľov k zasielaniu informácií o novinkách a nových službách portálu eTesty.sk a prevádzkovateľa portálu. Súčasťou týchto správ môžu byť taktiež reklamné informácie, ktoré budú vždy jasne označené a nepresiahnú polovicu zasielanej správy. Portál eTesty.sk môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný uživateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu eTesty.sk a ďalších webov prevádzkovaných prevádzkovateľom projektu eTesty.sk kedykoľvek zakázať, a to buď už pri prvotnej registrácií či kedykoľvek neskôr. Portál eTesty.sk a jeho prevádzkovatelia, učinia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili údaje registrovaných používateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebudú poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Rozšírenie osobných údajov:

V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ portálu eTesty.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o používateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté. eTesty.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie. Akékoľvek informácie, ktoré používateľ portálu eTesty.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby portálom eTesty.sk, sú chránené podľa pravidiel tohto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.

Práva používateľa portálu

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácií o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje. Každý registrovaný používateľ súhlasí s podmienkami zverejnenia jednotlivých publikácii.