Podmienky používania

Znenie:

Všetky dáta osobnej povahy sú databázovo spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch č. 52/1998. K poskytnutým dátam má prístup iba prevádzkovateľ servera eTesty.sk a tieto dáta nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám. Používateľove práva sú plne v súvislosti s prístupom k informáciám a ich ochrane podľa §12 a §21 zákona č. 52/1998.

Podmienky registrácie:

Upravujú používanie služieb, poskytovaných serverom etesty.sk, ktorý prevádzkuje SQUELLA Company, s.r.o. IČO: 46962522 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Nasledujúci text je "zmluvným ujednaním", ktorého odsúhlasením sa používateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len "Používateľ" či "Používatelia") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovených (ďalej len "Podmienky registrácie").

V prípade porušenia podmienok registrácie ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto podmienkach registrácie.

Tieto podmienky registrácie upravujú nasledujúce prvky používania služieb servera eTesty.sk:

 • Registrácia do databázy používateľov - autorov
 • Nahrávanie nových otázok do databázy
 • Získavanie odmeny v rámci používateľského konta


ČASŤ 1.

Pravidlá používania servera eTesty.sk

 • 1. Server eTesty.sk umožňuje používateľom spúšťať testy rôzneho charakteru a zamerania bezplatne ak nie je určené inak.
 • 2. Používateľ má možnosť vrámci svojho virtuálneho účtu pridávať vlastné otázky do databázy projektu eTesty.sk. Za pridávanie každej otázky mu náleží odmena vo forme kreditov. Výška tejto odmeny závisí na aktuálnych sadzbách. Odmenu vo forme kreditov udeľuje administrátor alebo prevádzkovateľ servera v okamihu autorizácie zaslanej otázky. Maximálny počet pridaných otázok je neobmedzený.
 • 3. Všetky otázky, ktoré používateľ na server nahráva, poskytuje prevádzkovateľovi pod licenciou GNU FDL(GNU Free Documentation License). Viac pozri anglický originál GNU FDL a neoficiálny slovenský preklad GNU FDL.
 • 4. AUTORSKÉ PRÁVA používateľa vzťahujúce sa k pridaným otázkam do databázy servera eTesty.sk, NIE SÚ týmto NARUŠENÉ.
 • 5. Otázkou sa rozumie textová alebo graficky vizuálna informácia, ktorá slúži používateľom k rozvoji ich vzdelania a ktorá má zmysluplný obsah a ktorá je zasielaná do databázy projektu eTesty.sk v elektronickom formáte vyplnením formulára na to určeného.
 • 6. O zmysluplnosti obsahu otázok rozhoduje administrátor alebo Prevádzkovateľ.
 • 7. Provádzkovateľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré o sebe používateľ pri vytvorení svojho virtuálneho účtu uviedol, neposkytne tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadaniu daných informácii podľa zákona.
 • 8. Používateľ sa zaväzuje, že do databázy projektu bude prídavať iba otázky či iné materiály potrebné k vzdelávaniu.
 • 9. Používateľ sa zaväzuje, že v rámci projektu nebude používať vulgárne výrazy čí frázy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, ako napríklad texty so sexuálnym, rasistickým, xenofóbnym či urážlivým významom.
 • 10. Používateľ sa zaväzuje, že otázky, texty či iné materiály, ktoré do databázy projektu pridáva, sú jeho vlastnými výtvormi alebo že má k uverejneniu týchto materiálov súhlas autora.
 • 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v systéme s okamžitou platnosťou zrušiť virtuálny účet používateľa:
  * v prípade porušenia Podmienok registrácie.
  * ktorý bol vytvorený používateľom za účelom postúpenia, či už úplatného, alebo bezúplatného inému Používateľovi.
  * ktorý je používaný pre rozosielanie hromadných nevyžiadaných správ (tzv. spamu).
  * ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie ako 1 roka.
  * ktorý slúži k páchaniu alebo napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami spoločnosti.
  * ktorý bol vytvorený tak, aby zvolená prezývka budila pohoršenie či bola v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami.
  * ktorý bol vytvorený tak, že zvolená prezývka nemá súvislosť s menom používateľa služby a budí dojem, že Používateľom je iný v rámci celosvetovej počítačovej siete internet obecne známy používateľ.
  * ktorý bol vytvorený tak, že zvolená prezývka nemá súvislosť s menom právnickej, či fyzickej osoby, ktorá je používateľom, a budí dojem, že požívateľom služby je iná obecne známa právnická alebo fyzická osoba.
  * ktorý bol používaný v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami spoločnosti.
  * ktorého používateľ sa pokúsil prihlásiť ako iný používateľ bez vedomia tohto iného používateľa či sa svojím jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod projektu eTesty.sk.
 • 12. Prevádzkovateľ má právo odobrať používateľovi kredity získané v rozpore s podmienkami registrácie alebo inak neoprávnene (napríklad nepovoleným vniknutím do databázy) získanými.
 • 13. Prevádzkovateľ má právo vymazať otázky z databázy, nahrané používateľom, pokiaľ tieto otázky akokoľvek porušujú podmienky registrácie.
 • 14. Prevádkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť sadzby kreditov podľa aktuálneho vývoja, hlavne v prípade rizika vzniku platobnej inflácie či prevádzkových strát.
 • 15. Pokiaľ používateľ v rámci svojho virtuálneho účtu odsúhlasí "Mám záujem prijímať informácie a novinky priamo do mojej mailovej schránky", je prevádzkovateľ oprávnený zasielať používateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré projekt eTesty.sk ponúka, o novinkách, ktoré ponúkajú ostatné služby prevádzkované prevádzkovateľom, a o produktoch tretích osôb a to aj s reklamnou informáciou.
 • 16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť rozšírenie testov o nové otázky pridané užívateľmi zadaním kódu pre stiahnutie.
 • 17. Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo odobrať akékoľvek množstvo kreditov používateľovi, pokiaľ to uzná za vhodné.


ČASŤ 2. 

Záverečné ustanovenia


1. Používateľ berie na vedomie, že zriadenie virtuálneho konta v rámci projektu eTesty.sk má právo využívať všetky vyššie zmienené služby (tj. nahrávanie nových otázok do databázy projektu eTesty.sk, získavanie kreditov v rámci virtuálneho konta).
2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré používateľovi vznikli, pokiaľ používateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách ktorýchkoľvek z vyššie uvedených služieb iba preto, že nevyužíva jednu z nich.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvných ujednaní, zmenu užitia ktorýchkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na 14 dňovú lehotu od dňa nahlásenia porušovania autorského práva iným návštevníkom či používateľom, na kontaktovanie emailom autora. Ak autor projektu neodpovie do 14 dní od zaslania výzvy na uvedený email pri registrácií, nahlásená otázka bude aicky označená za nezverejnenú. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy alebo akýkoľvek iný vzájomný spor, predložia na rozhodnutie na základe vôle žalujúcej strany buď vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky alebo Slovenskému obchodnému rozhodcovskému súdu so sídlom v Martine, IČO: 45 746 273 (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v rozhodcovskom konaní vedenom podľa procesných ustanovení rokovacieho poriadku, štatútu a iných predpisov tohto Rozhodcovského súdu platných v čase začatia sporového konania, subsidiárne podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). V prípade predloženia sporu na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu, zmluvné strany oprávňujú Rozhodcovský súd, aby v rozhodcovskom konaní rozhodol spor podľa zásad spravodlivosti v zmysle § 31 ods. 4 zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní Rozhodcovského súdu s tým, že rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Na základe dohody zmluvných strán je dojednanie o tejto rozhodcovskej doložke neodvolateľné a pre účely tejto zmluvy sa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona nepoužije.