O projekte

Projekt eTesty.sk

Všeobecným cieľom pri vzdelávaní je dosiahnúť čo najlepší výsledok v podobe kvalitného vzdelania. Zaujímame sa o kvalitné vzdelanie a predovšetkým o to, ako ho odmerať alebo ako vyhodnotiť získané vedomosti. Hlavnou motiváciou pre vznik tohto projektu je fakt, kedy v externej forme vzdelávania rastie dopyt po elektronickom vzdelaní. Všeobecne sa na trhu nachádzajú rôzne aplikácie LMS (learning management system), z ktorých je veľmi veľa na vysokej úrovni riadenia výuky no však ani jedna z nich sa nezaoberá tak podrobne testovaním a rozdelením vedomostí do konkrétnej štruktúry kurikula. Pri zadávaní otázok do systému v internetovej aplikácii ani jedna z analyzovaných LMS nepoužíva implementovanie taxonómie k samotnej otázke s definovaním rôznych úrovní ich náročnosť a taktiež napojenie na konkrétny bod vedomostí. Následne sa takto kategorizované otázky generujú do testov v rôznych algoritmoch, ktorých výsledky sú presnejšie a viac zodpovedajú získaným vedomostiam.

Úvod k projektu

Problematike hodnotenia vedomostí sa venujeme niekoľko rokov. Túto časť nášho záujmu sme vo vyššej miere začali rozvíjať pri práci na projektoch patriacich pod Zadanie.sk. Nejde prioritne o vedomosti ale o spôsob ako vyhodnotiť ich kvalitu. Prostredníctvom internetovej aplikácie systému na hodnotenie vedomosti sa snažíme rozdeliť každý uzatvorený predmet do jednotlivých tém a k týmto témam pripojiť otázky v rôznych taxonómiách pričom celá táto kategorizácia otázok má výrazne pomôcť pri kvalite zostavenia testu (didaktického testu) pre študenta (testujúceho) a v konečnom dôsledku má pomôcť pri prehľade o nadobudnutých vedomostiach.

Elektronické vzdelávanie

E-learning má v súčasnosti rastúci trend vo vývoji, distribúcii a riadení vzdelávania v organizácii okrem výhod ako sú: zníženie nákladov na výuku, schopnosť zasiahnuť výrazne väčšej množiny počtu študentov, spracovanie rozsiahlejšieho množstva vedomostí alebo efektívneho riadenia vzdelávacieho procesu. A to aj preto, že poskytuje bohatú sadu rôznych kombinácii metód výuky. Avšak nepremyslené používanie e-learningu môže skôr priniesť opačný efekt. Nepremyslenou kombináciou rôznych metód dodávania výuky môžeme spôsobiť skôr zmätok. Pri výbere správnej metódy sa neustále približujeme ku kritériám ako je komplikovanosť výuky, stabilita obsahu, štruktúra obsahu, časové hľadisko, počet záčastnených a podobnosť s realitou.

Ak vyučujeme jednoduché fakty, s úspechom vieme tieto fakty aj otestovať. Zvlásť vtedy ak využijeme iteraktívne formy výuky. Ak však vyučujeme komplexnú problematiku ako napríklad aplikovanie vedomostí v konkrétnych situáciách v praxi budeme pravdepodobne potrebovať prostredie umožňujúce spoluprácu a predávanie skúseností v reálnom čase.

Využitie eTesty.sk

Význam projektu eTesty.sk je aj v stabilite a štruktúre obsahu vzdelávania. Štrukturovaný obsah vedomosti by mal predstavovať precízne definované fakty s konkrétnymi otázkami a štrukturovanou spätnou väzbou. Je rozdiel, ak ide o dynamický obsah s krátkou životnosťou, alebo o stabilný obsah s dlhodobou životnosťou, kde sa otázky pri testovaní nemenia a ani ich vývoj a kategorizácia sa nemení. Svoj význam má teda prehľadná správa obsahu vedomostí, udržanie konštantnej kvality výuky a rýchla reakcia na zmenu. Postupne však vzniká metodológia ako merať efektivitu e-learningu a ako aplikovať výpočet návratnosti investícii v e-learningu.

Obsah

Projekt eTesty.sk
Úvod k projektu
Elektronické vzdelávanie
Využitie eTesty.sk