Podmienky používania

Ochrana osobných údajov:

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a pracovať s nimi v zmysle znenia Zákona 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba na účel overenia totožnosti a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Pokiaľ nás o to požiadate, Vaše údaju budú z databázy odstránené.

Prihlasovací login je anonymné určenie používateľa a zároveň sa používa na prihlásenie na virtuálny účet. Prihlasovacie heslo sa vygeneruje náhodne. Všetky prihlasovacie údaje sa okamžite odosielajú na váš mail. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť a doplniť ďalšie údaje do vášho profilu. Nové virtuálne konto môže byť vytvorené len na jedno prihlasovacie meno. Po úspešnej registrácii je potrebné virtuálne konto aktivovať.

Poskytovanie osobných údajov:

Používanie portálu eTesty.sk nevyžaduje zadanie žiadných osobných údajov.
Niektoré údaje, poskytnuté pri vytvorení virtuálneho účtu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu eTesty.sk sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje používateľov serveru eTesty.sk boli ochránené.

Použitie osobných údajov:

Vytvorenie virtuálného účtu vyžaduje zadanie niekoľkých základných osobných informácií. Táto registrácia používateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných návštevníkov. Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu eTesty.sk so svojími návštevníkmi. Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám. Portál eTesty.sk a jeho prevádzkovatelia, si vyhradzujú právo použiť mailové adresy registrovaných uživateľov k zasielaniu informácií o novinkách a nových službách portálu eTesty.sk a prevádzkovateľa portálu. Súčasťou týchto správ môžu byť taktiež reklamné informácie, ktoré budú vždy jasne označené a nepresiahnú polovicu zasielanej správy. Portál eTesty.sk môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný uživateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu eTesty.sk a ďalších webov prevádzkovaných prevádzkovateľom projektu eTesty.sk kedykoľvek zakázať, a to buď už pri prvotnej registrácií či kedykoľvek neskôr. Portál eTesty.sk a jeho prevádzkovatelia, učinia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili údaje registrovaných používateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebudú poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Rozšírenie osobných údajov:

V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ portálu eTesty.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o používateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté. eTesty.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie. Akékoľvek informácie, ktoré používateľ portálu eTesty.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby portálom eTesty.sk, sú chránené podľa pravidiel tohto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.

Práva používateľa portálu

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácií o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje. Každý registrovaný používateľ súhlasí s podmienkami zverejnenia jednotlivých publikácii.